Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
11 CB2019-04 Giải pháp gắn kết giáo dục nghề nghiệp với đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 01-01-2019 31-12-2019
12 CB2019-06 Tiền lương tối thiểu theo giờ và áp dụng tiền lương tối thiểu theo giờ ở Việt Nam 01-01-2019 31-12-2019
13 CB2019-07 Phát triển hệ thống hỗ trợ quan hệ lao động ở Việt Nam giai đoạn 2020-2025 01-01-2019 31-12-2019
14 CB2019-08 Giải pháp nâng cao chất lượng việc làm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 01-01-2019 31-12-2019
15 CB2019-13 Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Văn phòng Bộ LĐTBXH đến năm 2025 01-01-2019 31-12-2019
16 CB2019-14 Nghiên cứu đẩy mạnh cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 01-01-2019 31-12-2019
17 CT2018-01-01 Cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới thị trường lao động ở Việt Nam 01-01-2018 31-12-2019
18 CT2018-01-02 Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến lao động – việc làm trong ngành nông nghiệp 01-01-2018 30-06-2019
19 CT2018-01-03 Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến lao động – việc làm trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 01-01-2018 30-06-2019
20 CT2018-01-04 Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến lao động – việc làm trong một số ngành dịch vụ 01-01-2018 30-06-2019