Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
11 Cb2017-09-11 Bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động nữ tại các khu công nghiệp tập trung 01-01-2017 31-12-2017
12 CB2017-08-12 Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ tại TP.HCM 01-01-2017 31-12-2017
13 CB2017-08-12 Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ tại TPHCM 01-01-2017 31-12-2017
14 CB2017-07-13 Đề xuất một số giải pháp tạo sinh kế cho người nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu ở các xã bãi ngang ven biển vùng đồng bằng Sông Cửu Long 01-01-2017 31-12-2017
15 CB2017-04-14 Nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đối với thanh niên khuyết tật trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp 01-01-2017 31-12-2017
16 CB2017-05-15 Vai trò của các hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 01-01-2017 31-12-2017
17 CB2017-07-16 Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về nghề công tác xã hội 01-01-2017 31-12-2017
18 CB2017-13-17 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 01-01-2017 31-12-2017
19 CB2017-13-18 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016-2020 01-01-2017 31-12-2017
20 CB2017-13-19 Nâng cao vai trò của Công đoàn về khuyến khích sự sáng tạo trong công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế 01-01-2017 31-12-2017