Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 CT2018-02-02 Đổi mới hệ thống hưu trí theo định hướng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội giai đoạn 2020-2030 01-01-2018 31-12-2019
2 CT2018-02-03 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về bảo hiểm xã hội 01-01-2018 31-12-2019
3 CT2018-03-01 Đổi mới quản lý Nhà nước về quan hệ lao động 01-01-2018 31-12-2019
4 CB2018-01 Giải pháp tăng cường cơ hội việc làm cho lao động trung niên trong các ngành chế biến, chế tạo 01-01-2018 31-12-2018
5 CB2018-07 Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp 01-01-2018 31-12-2018
6 CB2018-08 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp hiệu quả đối với người khuyết tật 01-01-2018 31-12-2018
7 CB2018-03 Cơ sở lý luận và thực tiễn về xác định số giờ làm thêm phù hợp ở các ngành chế biến thủy sản, dệt may và da giày 01-01-2018 31-12-2018
8 CB2018-04 Nghiên cứu đổi mới quản lý Nhà nước về tiền lương trong doanh nghiệp 01-01-2018 31-12-2018
9 CB2018-05 Giải pháp sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi 01-01-2018 31-12-2018
10 CB2018-06 Ứng dụng mô hình kiểm soát hiệu suất hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số 01-01-2018 31-12-2018