Danh sách kỷ yếu

 • Tên ấn phẩm :kỷ yếu

 • Tác giả : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Số xuất bản :859/QĐ-NXBLDXH

 • Năm xuất bản :2016

 • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

 • Số trang :402

 • Chi tiết
 • Tên ấn phẩm :Kỷ yếu đề tài cấp Bộ 2012-2013

 • Năm xuất bản :2014

 • Số trang :380

 • Tải sách : Tải về

 • Chi tiết
 • Tên ấn phẩm :Kỷ yếu đề tài cấp Bộ 2011 - 2012

 • Tác giả : Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 • Năm xuất bản :2013

 • Số trang :255

 • Tải sách : Tải về

 • Chi tiết
 • Tên ấn phẩm :Kỷ yếu đề tài cấp Bộ 2011 -2012

 • Tác giả : Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 • Năm xuất bản :2012

 • Số trang :271

 • Tải sách : Tải về

 • Chi tiết