Danh sách kỷ yếu

 • Tên ấn phẩm :Nghiên cứu mô hình tự chủ trong đào tạo nghề đối với các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp

 • Tác giả : TS. Hoàng Kim Ngọc

 • Năm xuất bản :2018

 • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Thế giới

 • Số trang :145

 • Chi tiết
 • Tên ấn phẩm :Phát triển kỹ năng nghề nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

 • Tác giả : TS. Nguyễn Hồng Minh, PGS.TS. Mạc Văn Tiến

 • Số xuất bản :449-2018/CXBIPH/02-39/ThG

 • Năm xuất bản :2018

 • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Thế giới

 • Số trang :222

 • Chi tiết
 • Tên ấn phẩm :Kỷ yếu đề tài cấp Bộ năm 2016

 • Tác giả : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Năm xuất bản :2017

 • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Thế giới

 • Số trang :445

 • Chi tiết
 • Tên ấn phẩm :Phát triển hệ thống Thông tin thị trường lao động Việt Nam giai đoạn đến 2030

 • Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương, TS. Chử Thị Lân

 • Số xuất bản :860/QĐ-NXBLĐXH

 • Năm xuất bản :2016

 • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

 • Số trang :106

 • Chi tiết