Tên ấn phẩm : Nghiên cứu mô hình tự chủ trong đào tạo nghề đối với các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp


  • Tác giả : TS. Hoàng Kim Ngọc

  • Số xuất bản :

  • Năm xuất bản :2018

  • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Thế giới

  • Số trang :145

  • Già sách :0

  • Tải sách : Tải về

Giới thiệu ấn phẩm