Tên ấn phẩm : Phát triển kỹ năng nghề nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập


  • Tác giả : TS. Nguyễn Hồng Minh, PGS.TS. Mạc Văn Tiến

  • Số xuất bản :449-2018/CXBIPH/02-39/ThG

  • Năm xuất bản :2018

  • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Thế giới

  • Số trang :222

  • Già sách :0

  • Tải sách : Tải về

Giới thiệu ấn phẩm