Tên ấn phẩm : Kỷ yếu đề tài cấp Bộ năm 2016


  • Tác giả : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  • Số xuất bản :

  • Năm xuất bản :2017

  • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Thế giới

  • Số trang :445

  • Già sách :0

  • Tải sách : Tải về

Giới thiệu ấn phẩm