Tên ấn phẩm : Phát triển hệ thống Thông tin thị trường lao động Việt Nam giai đoạn đến 2030


  • Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương, TS. Chử Thị Lân

  • Số xuất bản :860/QĐ-NXBLĐXH

  • Năm xuất bản :2016

  • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

  • Số trang :106

  • Già sách :0

  • Tải sách : Tải về

Giới thiệu ấn phẩm