Tên ấn phẩm : kỷ yếu


  • Tác giả : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  • Số xuất bản :859/QĐ-NXBLDXH

  • Năm xuất bản :2016

  • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

  • Số trang :402

  • Già sách :0

  • Tải sách : Tải về

Giới thiệu ấn phẩm