Tên ấn phẩm : Kỷ yếu đề tài cấp Bộ 2012-2013


  • Tác giả :

  • Số xuất bản :

  • Năm xuất bản :2014

  • Nhà xuất bản :

  • Số trang :380

  • Già sách :0

  • Tải sách : Tải về

 Sau giai đoạn khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thế giới sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới với việc tái cấu trúc với sự phát triển của kinh tế tri thức; Khoa học - Công nghệ phát triển mạnh mẽ, chất lượng nguồn nhân lực được coi là yếu tố quyết định thắng lợi trong cạnh tranh phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Hội nhập ASEAN đặt ra những thách thức cho việc chuẩn bị nguồn nhân lực và các tiêu chuẩn xã hội của Việt Nam khi cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội xác định đến năm 2020 nước ta về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng sẽ có tác động tích cực trong dài hạn, xong trong ngắn hạn có thể có tác động bất lợi, ảnh hưởng đến sinh kế người dân, đặc biệt là người Nghèo...dẫn đến yêu cầu đầu tư để tái phân bố lao động và các giải pháp an sinh xã hội cho người bị tác động.

Tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh bất ổn sẽ làm gia tăng nhóm người yếu thế. Bên cạnh đó, sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, các nhóm xã hội cũng sẽ làm gia tăng bất bình đẳng với những hình thái mới. Do vậy, trong thời gian tới, giảm bất bình đẳng và bảo đảm công bằng xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng.

Những thuận lợi và thách thức đòi hỏi công tác nghiên cứu khoa học cần phát huy vai trò là tiền đề cung cấp các luận cứ vững chắc cũng như đưa ra những định hướng cho quản lý xã hội trong thời kỳ tới.

Với mục tiêu trên, cuốn "Kỷ yếu các đề tài cấp Bộ 2012-2013" được biên soạn trên cơ sở tuyển chọn, tóm tắt những kết quả nghiên cứu chủ yếu nhất của các đề tài. Những công trình này được lưu giữ tại Thư viện Viện Khoa học Lao động và Xã hội. 

Giới thiệu ấn phẩm