Tin tức - Sự kiện

Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm...  15-06-2021

Thực hiện Quyết định số 675/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2022, Viện Khoa học Lao động...