Tin tức - Sự kiện

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CT2017-01-02 của Viện Khoa...  31-07-2019

Ngày 31/7/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế" - mã số CT2017-01-02.